Hvorfor?

NEO Consulting ble etablert fordi...

God helse er en grunnleggende og universell pilar i alle menneskers liv, og arbeidet for å bedre helsesystemene er intuitivt meningsfylt. Vi er heldige som tar del i og nyter godt av et av verdens beste helsesystemer, men til tross for tusenvis av gode medmenneskers harde innsats hver eneste dag og natt, utfordres bærekraften i helsesystemene. I forhold til mulighetene og behovene, strekker ressurser til? Evt. hvor lenge? Når kommer skiftet knyttet til bærekraft i helsesektoren?

Tilsynelatende står helsesektoren overfor uoverstigelige utfordringer, men nye, lovende løsninger vil finnes. Mange av disse må søkes i skjæringspunktet mellom

  • mennesker og ny teknologi

  • i nye måter å levere tjenestene på og

  • i nye nettverk og samarbeidsformer.

Innsatsen må dreies mer mot forebygging og egenmestring, mot friskeliggjøring og ikke sykeliggjøring. Offentlige og ulike private aktører må samhandle tettere og trekke i samme retning, og se hverandre som mulige biter av det som skal bygge fremtidens helsevesen. Det er mulig dersom fundamentet heter tillit.

Dette er fokusområdet til NEO Consulting.

NEO Consulting sin ambisjon er...

NEO Consulting skal gjøre en forskjell i helsesektoren og bidra til å utvikle et bærekraftig helsevesen.


NEO Consulting skal være nordens ledende strategiske nettverket for helsetjensteutvikling.