Hvorfor?

NEO Consulting ble etablert fordi

God helse er en grunnleggende og universell pilar i alle menneskers liv, og arbeidet for å bedre helsesystemene er intuitivt meningsfylt. Vi er heldige som tar del i og nyter godt av et av verdens beste helsesystemer, men til tross for tusenvis av gode medmenneskers harde innsats hver eneste dag og natt, utfordres bærekraften i helsesystemene. Strekker ressurser til, sett opp mot behovene og mulighetene? Hvor lenge vil det i så fall vare? Når kommer skiftet knyttet til bærekraft i helsesektoren? 

Tilsynelatende står helsesektoren overfor uoverkommelige utfordringer, men nye, lovende løsninger vil finnes. Mange av disse må søkes i skjæringspunktet mellom 

Innsatsen må dreies mer mot forebygging og egenmestring, mot friskeliggjøring og ikke sykeliggjøring. Offentlige og ulike private aktører må samhandle tettere og trekke i samme retning, og se hverandre som mulige byggesteiner i det som skal bli fremtidens helsevesen. Det er mulig dersom fundamentet heter tillit.

Dette er fokusområdet til NEO Consulting.  

NEO Consultings ambisjon er

NEO Consulting skal gjøre en forskjell i helsesektoren og bidra til å utvikle et bærekraftig helsevesen. 


NEO Consulting skal være nordens ledende strategiske nettverket for helsetjenesteutvikling.